e-mailadres  wachtwoord 

Klik hier voor een printbare versie

Artikel 1: Definities

 1. Moben: een handelsnaam van DLX VOF, welke de Moben-dienst levert via de Moben-website.
 2. Moben-dienst: een internetdienst waarbij bedrijfsprofielen via e-mail op een slimme wijze gekoppeld worden.
 3. Moben-website: de website welke te bereiken is via http://moben.nl/
 4. Overeenkomst: de rechtsbetrekking tussen Moben en de gebruiker op grond waarvan de gebruiker gerechtigd is van de Moben-dienst gebruik te maken en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 5. Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon die met Moben een overeenkomst is aangegaan.
 6. Inloggegevens: de aan de gebruiker verstrekte gebruikersnaam en/of het wachtwoord om de gebruiker toegang te verlenen tot de Moben-dienst.
 7. Bedrijfsgegevens: gegevens die door de gebruiker aan Moben zijn verstrekt  bij aanmelding van een onderneming voor de Moben-dienst.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle in de overeenkomst genoemde diensten en producten alsmede op alle rechtsbetrekkingen tussen Moben en de gebruiker, verbandhoudend met of voortvloeiend uit de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk door Moben anders is aangegeven.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Naast deze algemene voorwaarden, kunnen voor specifieke Moben-dienst aanvullende voorwaarden van toepassing zijn waarvan de gebruiker in kennis wordt gesteld alvorens de betreffende Moben-dienst af te nemen.
 4. Moben heeft het recht de algemene voorwaarden alsmede de overige voorwaarden van de overeenkomst te wijzigen, welke wijzigingen ook gelden ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten. Moben zal daarbij de redelijke belangen van de gebruiker in acht nemen. Deze wijzigingen treden in werking 30 (dertig) dagen na schriftelijke of elektronische bekendmaking daarvan door Moben aan de gebruiker.
 5. De gebruiker heeft het recht de overeenkomst te beëindigen binnen 30 (dertig) dagen na de hiervoor in artikel 2.4 vermelde bekendmaking, indien de hiervoor bedoelde wijzigingen voor hem leiden tot een aanmerkelijke verzwaring van zijn verplichtingen, dan wel tot een dienstverlening die wezenlijk afwijkt van de dienstverlening zoals die gold voordat de wijzigingen van kracht werden.

Artikel 3: Overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand door het bedrijf aan te melden via de aanmeldpagina van de Moben-website.
 2. De wederpartij is verantwoordelijk voor het verstrekken van louter correcte gegevens waarvan Moben aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 3. Indien het naar het oordeel van Moben noodzakelijk is om de ingevoerde bedrijfsgegevens te wijzigen of aan te vullen, dan behoudt Moben zich het recht voor om dit zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker door te voeren.
 4. Moben heeft het recht een aanvraag voor de Moben-dienst te weigeren. Moben zal de gebruiker hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 5. Onverminderd het bepaalde in artikel 3.2 zal Moben zo spoedig mogelijk na ontvangst van de aanmelding van de gebruiker zorg dragen voor toegang van de gebruiker tot de Moben-dienst. De overeenkomst gaat in op de dag dat Moben de inloggegevens heeft verzonden aan het door de gebruiker opgegeven (e-mail)adres.
 6. De inloggegevens zijn persoonsgebonden en kunnen derhalve niet zonder schriftelijke toestemming van Moben worden gebruikt door of overgedragen aan derden. De gebruiker is niet gerechtigd derden toegang tot de Moben-dienst te verschaffen.
 7. De gebruiker dient Moben onmiddellijk te informeren over elke verandering van zijn (bedrijfs)naam, adres en plaats alsmede over andere (gewijzigde) omstandigheden die van belang zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 4: Gebruik van de Moben-dienst

 1. De gebruiker is gehouden redelijke instructies van Moben ten aanzien van het gebruik van de Moben-dienst op te volgen. De gebruiker is aansprakelijk voor de gevolgen van elk (on)bevoegd gebruik van de inloggegevens door derden.
 2. Moben is gerechtigd wijzigingen aan de Moben-dienst aan te brengen. Indien dat noodzakelijk is om redenen van kwaliteit en beschikbaarheid van deze diensten, kan dat zonder voorafgaande bekendmaking aan de gebruiker.
 3. De gebruiker zal ingevoerde bedrijfsgegevens op verzoek van Moben verwijderen indien dit in strijd is met de wet.

Artikel 5: Beschikbaarheid van de Moben-dienst

 1. Moben streeft er naar de Moben-dienst 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar te stellen. De Moben-dienst kan tijdelijk niet toegankelijk of beschikbaar zijn als gevolg van noodzakelijk onderhoud of een onvoorziene storing.
 2. In geval van een niet aan Moben toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst worden de verplichtingen van Moben opgeschort. Dit betreft omstandigheden die buiten de macht van Moben liggen of voor haar redelijkerwijs niet voorzienbaar zijn.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 1. Moben is niet aansprakelijk voor vermogensschade en/of indirecte schade, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, schade wegens verlies van gebruikstijd, bedrijfsschade, gederfde winst, verlies van data en verlies van contract.
 2. Moben is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van tijdelijk disfunctioneren van de service van Moben, door inbreuken op haar server door derden (hacken) danwel door gevolgen van de beveiliging van de server waarop de gegevens van de wederpartij opgeslagen staan. Hieronder vallen ook storingen. Moben stelt alles in het werk om dit te voorkomen. In voorkomend geval zal Moben - geheel onverplicht en voorzover redelijk- zorg dragen voor nakoming van de overeenkomst.

Artikel 7: Auteursrecht / intellectueel eigendom

 1. De (intellectuele) eigendomsrechten op de diensten die Moben aan de gebruiker ter beschikking stelt of zal stellen, blijven berusten bij Moben en/of haar toeleveranciers. Het voorgaande geldt eveneens voor aangebrachte wijzigingen in en aanvullingen op deze diensten.
 2. De wederpartij vrijwaart Moben voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op de door de wederpartij verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 8: Prijzen

 1. Gebruik van de Moben-dienst is geheel kosteloos.
 2. Moben is gerechtigd de voor de Moben-dienst gehanteerde tarieven te wijzigen. Moben zal de gebruiker tenminste één maand van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen.

Artikel 9: Duur en beëindiging van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Moben en de Gebruiker geldt voor onbepaalde tijd.
 2. De gebruiker kan te allen tijde de overeenkomst beëindigen door zich voor de Moben-dienst uit te schrijven.
 3. Moben is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot de Moben-dienst al dan niet tijdelijk te blokkeren indien de gebruiker één of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst jegens Moben niet behoorlijk nakomt.

Artikel 10: Geldigheid bepalingen

 1. Indien één of meer bepalingen van de algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zullen blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden zullen deze geacht worden vervangen te zijn door bepalingen van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid onderworpen zijn.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen welke voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leiden.